s.dou.ua/...​6a8d5cd0f73fe8fb1a68d.jpg
3 лютого 2023

QA Engineer for Boostr project (вакансія неактивна)

Дніпро (Україна), віддалено

Поговоримо про Вас:

 • 5+ років відповідного досвіду, практичне знання концепцій і методології інжинерингу якості
 • 2+ роки досвіду керівника групи або управління персоналом
 • Досвід роботи з методологією Scrum/Agile
 • Розуміння CI/CD принципі
 • Гарний досвід та розуміння SQL запитів
 • Рівень англійської: Upper-Intermediate
 • Глибоке знання методології, процесів та інструментів забезпечення якості програмного забезпечення
 • Досвід налаштування процесу QA з нуля
 • Знання API-тестування та архітектури клієнт-сервер
 • Хороші комунікативні навички — вміння чітко та лаконічно спілкуватися англійською мовою
 • Налаштування стратегії контролю якості з нуля

Було б чудово, якби ви також:

 • Мали передумови автоматизованого тестування
 • Мали досвід роботи з інструментами постійної інтеграції (наприклад, Jenkins)
 • Мали сертифікат від ISTQB (основний рівень або вищий) або інший визнаний сертифікат тестування програмного забезпечення

Ваша сфера відповідальності та зростання:

 • Забезпечте та застосовуйте ефективні процеси та механізми управління продуктивністю для підвищення продуктивності команди
 • Узгодження ручних тестерів і тестових випадків
 • Розробляти та виконувати тестові плани та тестові випадки
 • Покращте та узгодьте існуючі процеси контролю якості в командах
 • Створити ефективну систему семінарів із передового досвіду забезпечення якості
 • Розвивайтеся як наставник амбітної, згуртованої команди інженерів
 • Виконуйте дорожню карту продукту та активно беріть участь у всіх ритуалах Scrum
 • Забезпечте відкриті та ефективні канали зв’язку, що сприятиме більшій передачі знань у команді

Обов’язки:

 • Ручне забезпечення якості відповідно до вимог до продукту
 • Вести всі необхідні види тестової документації
 • Щодня спілкуватися з членами команди
 • Участь у зустрічах (щоденні стендапи, демонстрації та сесії з обміну знаннями)

Чому приєднатися до нас:

 • Можливість працювати віддалено з будь-якої точки світу
 • Тісна співпраця з командою розробників і клієнтом
 • Можливість впливати на розвиток продукту
 • Професійний ріст: для наших спеціалістів курс підготовки до сертифікації безкоштовний. Компанія оплачує дві спроби здачі іспиту, незалежно від результату іспиту
 • Проводимо заняття з англійської мови (з носієм мови)
 • Підвищуйте професійний бренд: ви можете брати участь у місцевих конференціях як слухач або спікер
 • Регулярні тімбілдинги: розважайтеся з товаришами по команді
 • Подарунки до знаменних подій життя (весілля, народження дитини)
 • Технологічні та нетехнологічні спільноти Zazmic: підтримка та обмін досвідом один з одним.

Про проект:
Boostr — це венчурна компанія, що розробляє корпоративне програмне забезпечення та розробляє рішення для медіа та рекламної індустрії. Розчаровані загальними горизонтальними продуктами CRM, засновники вирішили створити платформу, яку вони хотіли б мати як операторів Yahoo. Ми почали з платформи CRM, яка руйнує методи керування командами медіапродажів, що призвело до економії часу, підвищення точності прогнозів і зростання доходів. Тоді ми представили продукт керування замовленнями (OMS), який підриває ринок за допомогою першого багатоканального рішення. Тепер ми єдина платформа з єдиною CRM+OMS для керування всім робочим процесом. Найприємніше те, що ми тільки починаємо роботу та маємо захоплюючу дорожню карту нових продуктів і функцій, які змінять світ реклами.

boostr.com
www.youtube.com/...​_continue=1&v=enBJk8Ufz4I

Let’s talk about You:

 • 5+ years of related experience, working knowledge of quality engineering concepts and methodology
 • 2+ years of experience as a team leader or people management
 • Experience with Scrum/Agile methodology
 • Level of English: Upper-Intermediate
 • Strong knowledge of software QA methodologies, processes, and tools
 • Experience in QA process setup from scratch
 • Knowledge of API-testing, and client-server architecture
 • Good communication skills — ability to communicate clearly and concisely in the English language
 • Set up QA strategy from scratch

It would be great if You also:

 • Background in automation testing
 • Experience with continuous integration tools (e.g. Jenkins)
 • Certification from ISTQB (Foundation-level or higher) or other recognized software testing certification

Your area of responsibility and growth:

 • Provide and apply effective performance management processes and mechanisms in increasing squad performance
 • Coordination of manual testers and test cases
 • Develop and execute test plans and test cases
 • Improve and align existing QA processes within teams
 • Establish an effective system of QA best practices workshops
 • Grow as a mentor of an ambitious, tight-knit engineering team
 • Execute on the product roadmap and actively participate in all Scrum rituals
 • Provide open and effective communication channels leading to greater knowledge transfer within the Team

Duties:

 • Manual QA according to product requirements;
 • Maintain all necessary types of test documentation
 • Communicate with team members on a daily basis;
 • Participate in meetings (daily stand-ups, demos, and knowledge-sharing sessions)

Why join us:

 • Ability to work remotely from anywhere in the world
 • Close cooperation with the development team and client
 • Opportunity to influence product development
 • Professional growth: the certification preparation course is free for our specialists. The company pays for two attempts to pass the exam, regardless of the exam result
 • We cover English classes (with a native speaker)
 • Boost professional brand: you can participate in local conferences as a listener or as a speaker
 • Regular team buildings: have fun with teammates
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth)
 • Tech and non-tech Zazmic Communities: support and share experience with each other

About the project:

Boostr is a venture-backed enterprise software company building solutions for the media & advertising industry. Frustrated by generic, horizontal CRM products, the founders decided to build the platform they wish they had as operators at Yahoo. We started with a CRM platform that’s disrupting how media sales teams are managed to result in time savings, increased forecast accuracy, and revenue growth. Then we introduced an Order Management (OMS) product disrupting the market with the first omnichannel solution. Now we’re the only platform with a single CRM+OMS to manage the entire workflow. The best part, we’re just getting started and have an exciting roadmap of new products and features that will change the advertising world.

boostr.com

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=enBJk8Ufz4I