We only deliver the very best in software solutions. Working with everyone from small to large corporations across multiple industries and technologies. Our end to end process covers everything from the initial scoping and building to the final execution.
24 листопада 2022

Strong Junior — Middle Business Analyst (вакансія неактивна)

Берлін (Німеччина), віддалено

Voypost is seeking a BA who will work with project managers, clients, and sales teams to navigate the opportunities as well as define, manage and communicate the requirements and scope of variable projects.

В зв‘язку з розширенням команди, Voypost шукає Business Analyst / Requirement Manager.

Обов’язки:
● Комунікація з стейкхолдерами продукту;
● Аналіз подібних продуктів та основі цього робити пропозиції, щодо розвитку і вдосконалення проекту;
● Декомпозиція продукту на features та stories, їх пріоритезація;
● Написання acceptance criteria;
● Проведення зустрічей з командою для передачі контексту по новому функціоналу;
● Постійна комунікація з членами команди щодо уточнення та обговорення вимог.

У нас уже існують процеси, які покривають кожен вищезгаданий пункт, однак у Вас також буде можливість на це впливати за допомогою регулярних зустрічей, де ми разом обговорюємо та плануємо план розвитку цієї ролі в компанії.

Необхідні навички:
● Досвід на аналогічній посаді мінімум півроку, в ідеалі рік;
● Аналітичні здібності та увага до деталей;
● Відмінні навички письмової та усної мови англійською (мінімум С1 рівень);
● Моделювання бізнес-процесів та підготовка відповідної документації;
● Відмінні комунікативні та репрезентативні навички;
● Розуміння того, як працюють веб-технології;
● Розуміння того, як створюються продукти та основних методологій розробки програмного забезпечення;
● Здатність перевести потреби бізнесу в вимоги зрозумілі команді розробки;
● Досвід в написанні acceptance criteria та презентація їх команді.

Етапи процесу найму:
1. Відгук на вакансію та проходження невеликої анкети. Цей етап допоможе впевнитися в тому, що дана позиція є релевентною для Вас.
2. Співбесіда з лідом. Цей етап допоможе детальніше ознайомится з процесами в нашій команді та вашими очікування від цієї посади.
3. Оплачуване тестове завдання на 8 годин. Цей етап доможе перевірити ваші професійні навички, а Вам, як кандидату, практично ознайомитися з нашими підходами.
4.Фінальний дзвінок в разі успішного прохождення тестового завдання. Цей етап доможе обговорити реалізацію тестового завдання та фіналізувати всі умови співпраці.

Ми пропонуємо:

● Робота в стартапі, що швидко розвивається;
● Дружній колектив;
● Гнучкий графік роботи;
● Оплачувана відпустка (20 робочих днів/рік);
● Оплачуваний лікарняний (5 робочих днів/рік);
● Освітньо-спортивний бюджет;
● Заняття з англійської мови;
● Кар’єрний і професійний ріст.

Due to the expansion of our team, Voypost is looking for a Business Analyst / Requirements Manager.

Responsibilities:
● Communication with product stakeholders;
● Analysis of similar products and, based on this, making proposals for improvement of the project;
● Decomposition of products into features and stories, their prioritization;
● Writing acceptance criteria;
● Meetings with different teams to share details of the new functionalities;
● Сommunication with team members to clarify and discuss requirements.

We already have processes in place that cover each of the points above, but you will also have an opportunity to influence this through regular meetings where we discuss and plan together how to improve this role’s environment within the company.

Required Skills:
● Experience in a similar position for at least six months, ideally for one year;
● Analytical skills and attention to detail;
● Excellent written and spoken English skills (minimum C1 level);
● Modeling business processes and preparation of relevant documentation;
● Excellent communication and presentation skills;
● Understanding of how web technologies work;
● Understanding of how products are built and underlying basic software development methodologies;
● Ability to translate business needs into requirements understandable by the development team;
● Experience in writing acceptance criteria and presenting them to the team.

Stages of the HR process:
1. Job post-application and completion of a small questionnaire. This stage will help make sure that this position is relevant to you
2. Interview with our BA lead. This stage will help you familiarize yourself with the processes in our team and your expectations from this position
3. Paid test assignment lasting ~8 hours. This stage will allow testing your professional skills, and you, as a candidate, will practically familiarize yourself with our approaches
4. The final call in case of successful completion of the test task. This stage is to discuss the test task implementation details and finalize all the terms of our cooperation

We offer:

● Work in a fast-growing startup;
● Friendly team;
● Flexible working hours;
● Paid vacation (20 working days/year);
● Paid sick leave (5 working days/year);
● Educational and sports budget;
● English classes;
● Career and professional growth.

Если ты заинтересован, будем ждать CV :)