Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
7 лютого 2024

Senior Project Manager (New Domains) (вакансія неактивна)

Угорщина, Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Бургас (Болгарія), Варшава (Польща), Краків (Польща), Лісабон (Португалія), Познань (Польща), Прага (Чехія), віддалено

Our Enterprise and Gaming Unit has succeeded in diverse fields such as Telecom, Automotive, and Gaming. However, we are not content to rest on our laurels. Driven by an unwavering commitment to progress, we constantly seek new opportunities and challenges. That’s why we are currently searching for a Senior Project Manager with a keen interest and deep domain knowledge.

If you believe that your expertise and experience are sufficient to establish a new Competence Center, or even better, if you have already spearheaded similar initiatives, we eagerly await your application.

Responsibilities:

 • Develop new domains and businesses
 • Take part in pre-sale activities
 • Take an active part in business and contract negotiations, as well as define business terms in contracts
 • Be a resource and people manager, actively participate in planning required hires in collaboration with the Recruiting team, and ensure onboarded people’s professional growth
 • Be an entrepreneur and act as a customer’s agent by developing customer relations and business insight and proposing extra services customers may need
 • Take corrective actions required to deliver a complete scope with the desired quality on time and within the budget (including scope change management, risk mitigation, etc.)
 • Manage project staff (partially): tracking, coordinating, working with team budgets and notifying management about the need for staff career growth; avoiding conflicts in the team

Requirements:

 • 5+ years of project management experience
 • Strong experience in domain preferences
 • Experience as a business development manager (proposals, contracts, pre-sale communications)
 • Excellent business analysis skills and a good level of knowledge in the preferred domain
 • Strong level of hard skills in Project Management and People Management, together with a mature level of soft skills
 • Strong knowledge of project and program management methodology, tools, and techniques
 • Strong risk management skills
 • Good communication and presentation skills to communicate effectively with customers and project teams
 • Strong organizational, negotiation, and conflict-resolution capabilities
 • Upper-Intermediate or Advanced level of English


Наш підрозділ Enterprise and Gaming досяг успіху в різних галузях, таких як телекомунікації, автомобільна промисловість та ігрова індустрія. Однак ми не зупиняємося на досягнутому. Керуючись непохитним прагненням до прогресу, ми постійно шукаємо нові можливості та виклики. Саме тому ми шукаємо Senior Project Manager який має великий інтерес та глибокі знання у своїй галузі.

Тому, якщо ти вважаєш, що твої знання та досвід є достатніми для створення нового Центру компетенцій, або, ще краще, якщо ти вже очолював/ала подібні ініціативи, ми з нетерпінням чекаємо на твоє резюме.

Обов’язки:

 • Розвивати нові домени та бізнеси
 • Брати участь у передпродажних заходах
 • Брати активну участь у ділових та контрактних переговорах, а також визначати комерційні умови в контрактах  
 • Бути менеджером по роботі з ресурсами та людьми, брати активну участь у плануванні необхідних наймів у співпраці з командою рекрутингу та забезпечувати професійне зростання співробітників
 • Бути підприємцем і діяти в якості агента замовника, розвиваючи відносини з клієнтами та бізнес-розуміння, а також пропонуючи додаткові послуги, які можуть знадобитися клієнтам  
 • Вживати коригувальних заходів, необхідних для виконання повного обсягу робіт з бажаною якістю вчасно і в рамках бюджету (включаючи управління змінами в обсязі робіт, зниження ризиків тощо)
 • Управління персоналом проєкту (частково): контроль, координація, робота з бюджетами команд та інформування керівництва про необхідність кар’єрного зростання персоналу; уникнення конфліктів у команді

Вимоги:

 • 5+ років досвіду менеджменту проєктів
 • Сильний досвід в доменних сегментах
 • Досвід роботи менеджером з розвитку бізнесу (пропозиції, контракти, передпродажні комунікації)
 • Відмінні навички бізнес-аналізу та хороший рівень знань у пріоритетній сфері
 • Високий рівень hard skills в менеджменті проєктів та в управлінні персоналом, а також розвинений рівень soft skills
 • Глибокі знання методології, інструментів та методів менеджменту проєктів та програм
 • Сильні навички ризик менеджменту
 • Високі комунікаційні та презентаційні навички для ефективного спілкування з клієнтами та командами проєктів
 • Сильні організаторські здібності, вміння вести переговори та вирішувати конфлікти
 • Володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate або Advanced