Sigma Software входить до топ 100 найкращих IT компаній світу за рейтингом The Global Outsourcing 100. Компанія входить до складу шведської корпорації Sigma Group, яка налічує 3200 осіб по всьому світу. Понад 1000 проектів реалізовано для клієнтів із Західної Європи, США та України.
19 лютого 2024

Senior Machine Learning Engineer (Web and Mobile Unit) (вакансія неактивна)

Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, за кордоном, віддалено

Шукаєш команду професіоналів, які працюють із найсучаснішими технологіями? Шукаєш місце для розвитку своєї кар’єри у сфері Machine Learning? Запрошуємо тебе приєднатися до нашого Центру компетенції Big Data, який є частиною складної організаційної структури Sigma Software, що поєднує численних клієнтів, цікаві проєкти та заходи, спрямовані на розвиток твоїх професійних навичок.

Ми працюємо в різних сферах бізнесу та з широким колом клієнтів (з тими, що не мають NDA, можна ознайомитися тут: sigma.software/case-studies).

Наша команда високо цінує свободу співробітників, незалежність в прийнятті рішень та прагнення глибоко зрозуміти запит клієнта та побачити корінь проблеми. Ми віримо, що люди, які прагнуть мислити подібним чином, неодмінно досягнуть успіху, ставши визнаними професіоналами та рушійною силою розвитку Big Data в Україні.

ПРОЄКТ

Центр компетенції Big Data — це місце, де ми збираємо найкращі інженерні практики та об’єднуємо їх в єдину базу знань, забезпечуючи найкращі послуги технічної досконалості нашим клієнтам.

Ми не просто команда, яка зібралася, щоб писати код. Ми всі прагнемо зробити свій внесок у цю сферу, беручи участь у житті відділу Big Data або постійно розвиваючи власні навички. У нашому відділі ти можеш бути Machine Learning інженером/тімлідом/архітектором, а можеш стати ментором, або людиною, яка впроваджує всі нові технології в команді, або просто активним слухачем, якщо бажаєш. Що б ти не вирішив, будь впевнений: ти не один. Чи ти стикнувся зі складною задачею, неординарним запитом від клієнта чи наступним проєктом на вибір — у тебе завжди буде наставник та колеги-однодумці, які допоможуть знайти найкраще рішення.

Ми використовуємо нестандартний підхід, наймаючи людей не під конкретний проєкт, а в першу чергу в нашу команду. Це дає можливість познайомитися з тобою ближче і гарантувати, що ми забезпечимо ідеальну відповідність між потребами клієнта та твоїми професійними інтересами.

Якщо ти готовий стати частиною першокласної Big Data-спільноти в Україні, скористайся своїм шансом і почнемо творити історію разом!

ВИМОГИ

 • Відмінні знання та досвід роботи з Python та SQL
 • Досвід впровадження та налаштування моделей з використанням популярних фреймворків машинного навчання, таких як PyTorch, Keras, TensorFlow
 • Здатність розуміти процеси розробки та розгортання машинного навчання
 • Значний досвід роботи з SageMaker та всіма його функціями (наприклад, Sagemaker Pipelines)
 • Вміння створювати та налаштовувати конвеєри SageMaker для наскрізного циклу розробки ML
 • Досвід роботи з моделями глибокого навчання для обробки сигналів та мовлення

ПЕРЕВАГОЮ БУДЕ:

 • Досвід роботи з моделями глибокого навчання в області обробки природної мови
 • Досвід налаштування мульти-GPU інфраструктури для навчання моделей
 • Досвід роботи із загальними практиками та принципами DevOps

ОБОВʼЯЗКИ

 • Робота та професійна комунікація з командою замовника
 • Відповідальність за реалізацію основних функцій рішення
 • Участь у процесі збору та уточнення вимог, пропонування оптимальних архітектурних стратегій, керівництво впровадженням архітектури даних
 • Розробка основних модулів та функцій, проєктування масштабованих та економічно ефективних рішень
 • Виконання перевірок коду, написання модульних та інтеграційних тестів
 • Масштабування розподіленої системи та інфраструктури на наступний рівень
 • Допомога дослідницькій команді клієнта у впровадженні, навчанні, тестуванні та налаштуванні моделей глибокого навчання
 • Розробка інфраструктури машинного навчання AWS для підтримки та обслуговування моделей і навчання
 • Надання рекомендацій та найкращих практик для ефективного та безпечного використання сервісу Amazon SageMaker для взаємодії з моделлю
 • Розробка багаторазових шаблонів проєктів для створення інфраструктури для рішень MLOps для CI/CD моделей ML
 • Співпраця з дослідницькою групою для визначення найкращих моделей та альтернативних варіантів з відкритим вихідним кодом, пов’язаних з обробкою мови та сигналів для отримання найкращого можливого результату

Are you looking for a team of professionals on top of cutting-edge technologies? Are you looking for a place to boost your Machine Learning career? We invite you to join our Big Data Competence Center, part of Sigma Software’s complex organizational structure that combines various clients, interesting projects, and activities to grow your professional skills.

CUSTOMER
We’re acting in various business domains and working with the top range of clients (those without NDAs can be found here: sigma.software/case-studies).

Our team highly supports employees’ freedom, independence in decision-making, and the desire to deeply understand client’s request and see the root of the problem. We believe that people striving toward this mindset are bound to succeed as acclaimed professionals & driving force of Big Data development in Ukraine.

PROJECT
Big Data Competence Center is where we collect the best engineering practices & uniting them into one knowledge base to provide the best technical excellence services for our clients.

We’re not just a team gathered to write code. We all are willing to contribute to the field by participating in the life of Big Data Unit, or by constantly growing our skills. In our unit, you can be a Big Data engineer/team lead/architect, or you can become a mentor, or a person behind all the new technologies in the team, or an active listener if you will. Whatever you decide, be sure that you’re not alone. Whether it’s a difficult task, an unordinary client request, or your next project to choose, you’ll always have a mentor & teammates with likewise mindsets to come up with the best solution.

We’re using an unusual approach, hiring people not for the specific project, but, first and foremost, to join our team. This gives us a chance to know you better and ensure that we’ll provide a perfect match between the client’s needs & your professional interests.

If you have the courage to become a part of the top-notch Big Data community in Ukraine, grab your chance, and let’s make some history together!

REQUIREMENTS
Strong Python and SQL knowledge and experience
Experience with model implementation and tuning using popular Machine Learning frameworks such as PyTorch, Keras, TensorFlow
Ability to understand machine learning development and deployment processes
Solid experience with SageMaker and all the features it provides (e.g., Sagemaker Pipelines)
Ability to create and adjust SageMaker pipelines for the end-to-end ML development cycle
Experience with Deep learning models for signal and speech processing

WOULD BE A PLUS:
Experience with Deep learning models for Natural Language Processing domain
Experience setting up multi-GPU infrastructure for model training
Experience with general DevOps practices and principles

RESPONSIBILITIES
Working and professionally communicating with the customer’s team
Taking up responsibility for delivering major solution features
Participating in requirements gathering & clarification process, proposing optimal architecture strategies, leading the data architecture implementation
Developing core modules and functions, designing scalable and cost-effective solutions
Performing code reviews, writing unit and integration tests
Scaling the distributed system and infrastructure to the next level
Helping the client’s research team with the implementation, training, testing, and tuning of deep learning models
Developing AWS machine learning infrastructure to support and maintain model serving and training
Providing guidance and best practices to effectively and securely leverage the Amazon SageMaker service for interaction with a model
Developing reusable project templates to create the infrastructure for MLOps solutions for CI/CD of ML models
Collaborating with the research team to identify best-fit models and open-source alternatives related to language and signal processing to get the best possible result