PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
30 листопада 2022

СRM team lead (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Керувати командою CRM менеджерів;
 • Визначити цілі команди та забезпечити наставництво команди;
 • Дотримуватись встановлених процесів та знаходити можливості для підвищення ефективності команди;
 • Інтерпретувати дані, аналізувати результати та розробляти рішення, які демонструють вплив і ефективність маркетингових програм життєвого циклу бренду;
 • Забезпечувати найвищі стандарти, застосовувати найкращі практики та сприяти підзвітності;
 • Планувати та реалізовувати стратегії життєвого циклу бренду;
 • Зосередитись на оптимізації LTV через управління життєвим циклом;
 • Представляти щомісячні звіти про ефективність, визначати драйвери та давати рекомендації щодо покращення;
 • Керувати бюджетуванням, витратами;
 • Аналізувати результати і розробляти ефективні кампанії та комунікації;
 • Забезпечити передовий досвід використання багатоканальних комунікацій;
 • Знаходити можливості для покращення комунікаційних показників (OR, CR, CTOR тощо).

Необхідний професійний досвід:

 • Від 2 років досвіду роботи e-mail маркетологом/CRM менеджером;
 • Досвід в азартних іграх, ставках не менше 1 року;
 • Знання базової механіки промо в ставках/азартних іграх є обов’язковим;
 • Досвід з CRM системами (Salesforce MC, Optimove, Solitics та ін.);
 • Досвід з інструментами по відправці повідомлень;
 • Досвід з бонусами та акціями у спорті/казино;
 • Досвід налаштування електронного маркетингу з нуля;
 • Досвід розігріву нових доменів та IP-адрес.

Бажані навички та особисті якості:

 • Вміння керувати командою;
 • Комунікації (усні та письмові);
 • Бути командним гравцем;
 • Тайм-менеджмент;
 • Стратегічне мислення;
 • Вміння вирішувати конфліктні ситуації;
 • Метрично-орієнтоване прийняття рішень;
 • Вміння працювати у складних умовах.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Manage a team of CRM Managers;
 • Define team goals and provide mentorship to the team;
 • Embrace established processes and find opportunities to improve the efficiency of the team;
 • Interpret data, analyze results, and develop solutions that showcase the impact and performance of lifecycle marketing programs across the brand;
 • Ensure the highest standards, employ best practices, and foster accountability;
 • Own the planning and implementation of Lifecycle Strategy across the brand;
 • Focus on LTV optimization through life cycle management4
 • Present monthly performance reports/readouts, identify drivers, and make recommendations for improvement4
 • Manage budgeting, costs;
 • Analize results and develop of campaign and communication performance;
 • Provide best practice using multichannel communications;
 • Find opportunities to improve the communication metrics (OR, CR, CTOR etc).

Essential professional experience:

 • At least 2 year experience as an email marketing manager/CRM communications manager;
 • Work experience with CRM systems (Salesforce MC, Optimove, Solitics, etc.);
 • Work experience with sending tools;
 • Work experience with sport/casino bonuses & promotions;
 • Experience in gambling, betting is at least 1 year;
 • Knowledge of basic promo mechanics in betting/gambling is a must;
 • Experience in setting-up email marketing from a scratch;
 • Experience in warming-up new domains and IP-adresses.

Desirable skills and personal features:

 • Ability to lead a team;
 • Communications (verbal and written);
 • Team-player;
 • Ability to perform tasks on time;
 • Strategic mind;
 • Ability to resolve conflict situations;
 • Self-sufficiency;
 • Empathy for a client;
 • Metric-oriented decision making;
 • Ability to work in a complex environment.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.