PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 листопада 2022

Product Analyst (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Брати участь у прийнятті рішень, пов’язаних із продуктом, і виявляти можливості для вдосконалення продукту;
 • Проводити контроль та аналіз основних товарних показників;
 • Визначати й аналізувати A/B-тести, щоб оптимізувати продуктивність продукту та зрозуміти поведінку користувачів;
 • Використовувати дані, щоб розуміти продукт і реалізувати ініціативи для стимулювання зростання та залучення;
 • Відстежувати ефективність нещодавно реалізованих функцій;
 • Виявляти, аналізувати та інтерпретувати тенденції чи закономірності в складних наборах даних;
 • Тісно співпрацювати з командами R&D і Product, розуміти цілі та створювати продукти, які сприяють досягненню цілей компанії.

Необхідний професійний досвід:

 • 2+ роки досвіду роботи на аналогічній посаді;
 • Значний практичний досвід роботи з інструментами SQL та BI (бажано Tableau);
 • Статистичні знання та досвід використання статистики для аналізу наборів даних;
 • Розширені навички роботи з Excel;
 • Досвід роботи з Python;
 • Досвід широкомасштабного аналізу даних для підтримки прийняття бізнес-рішень;
 • Добре розуміння поведінки клієнтів;
 • Сильні навички спілкування, дослідження даних і презентації.

Бажані навички та особисті якості:

 • Досвід роботи в індустрії gambling/betting.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Take part in product-related decisions and identify opportunities for product improvements
 • Conduct control and analysis of basic product metrics;
 • Define and analyze A/B tests to optimize product performance and understand user behavior
 • Leverage data to understand the product and execute initiatives to drive growth and engagement;
 • Track performance on newly implemented features;
 • Identify, analyze, and interpret trends or patterns in complex data sets;
 • Work closely with R&D and Product teams, understand objectives and create products that contribute to the company’s goals.

Essential professional experience:

 • 2+ years of experience in a similar role;
 • Strong hands-on experience with SQL and BI tools (preferably Tableau);
 • Statistical knowledge and experience using statistics to analyze datasets;
 • Advanced skills in Excel;
 • Experience with Python;
 • Experience with large scale data analysis to support business decision making;
 • Good understanding of customers behaviour;
 • Strong communication, data research, and presentation skills.

Desirable skills and personal features:

 • Experience in gambling/betting industries.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.