PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 листопада 2022

Payments R&D Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Стежити за діяльністю конкурента;
— Виконувати порівняння складової продукту;
— Проводити дослідження ринку;
— Дослідження та допомога у впровадженні передових технологій білінгових методів для різних ринків;
— Визначати та аналізувати A/B-тести для оптимізації продуктивності та розуміння поведінки користувачів;
— Відстежувати метрики та знаходити сильні/слабкі сторони конкурентів;
— Глибоке занурення в поведінку користувачів платежів: воронки продукту, шлях клієнта, цикли діяльності;
— Досліджувати падіння, проводити факторний аналіз і розбивку;
— Генерувати ідеї та перетворювати їх на продумані концепції у відділі виставлення рахунків.

Необхідний професійний досвід:

— 3+ роки досвіду в онлайн-платежах (PSP, GW, Білінговий відділ у продуктовій компанії, внутрішній юридичний відділ тощо);
— Досвід роботи з направленням бетінг/гемблінг;
— Розуміти KYC та процедуру;
— Знання аналітики даних, продуктів і бізнес-метрик для вимірювання успіху проєкту;
— Увага до деталей;
— Відмінна розмовна та письмова англійська;
— Досвід дослідження ринку;
— Цілеспрямований, організований, самовмотивований і орієнтований на результат, водночас здатний використовувати власну ініціативу.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Monitor competitor’s activity;
— Conduct a comparison of the product component;
— Make a deep market research;
— Research and help to implement of advanced technologies for billing methods for different markets;
— Define and analyse A/B tests to optimise product performance and understand user behaviour;
— Track metrics and find points of strengths/weaknesses of competitors;
— Deep dive on payment user behaviour: product funnels, customer journey, activity cycles;
— Investigate drops, conduct factor analysis and breakdown;
— Generate ideas and transform them into thoughtful concepts in billing department.

Essential professional experience:

— 3+ years of experience in online payments (PSP, GW, Billing Department in product company, in-house Legal Department etc.);
— Experience in Betting/Gambling;
— Understand of KYC and compliance procedure;
— Knowledge of data analytics, product and business metrics to measure project success;
— Attention to details;
— Excellent spoken and written English;
— Experience in market research;
— Focused, organised, self-motivated & result-driven whilst able to use own initiative.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.