PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
30 листопада 2022

Business Performance Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Тісно співпрацювати з кількома міжфункціональними командами, включаючи аналітиків продуктів, розробників і дата аналітиків, щоб забезпечити високу якість взаємодії з нашими продуктами для користувачів;
 • Виконувати ключові аналізи, включно з різними типами аналізу регіональних даних, аналізу конкуренції, фінансового моделювання та планування сценаріїв, пов’язаних із стратегією компанії;
 • Нести відповідальність за формування чіткого розуміння нашої ефективності в усіх наших видах діяльності, а також за розробку та впровадження повторюваного процесу моніторингу та звітування про це перед ТОП-менеджментом;
 • Застосовувати досвід у кількісному аналізі, зборі даних і візуалізації даних, щоб побачити більше ніж цифри, і отримувати статистичні дані, щоб допомогти визначити тенденції та можливості стимулювати зростання продукту та бізнесу;
 • Відповідати за аналіз бізнес-проблем, щоб виявити основні причини та рекомендувати коригувальні дії;
 • Надавати документацію щодо виявлених проблем, визначення та процедури їх вирішення;
 • Відповідати за розробку бізнес-презентацій для керівництва;
 • Регулярно контролювати ефективність бізнесу та створювати звіти про ефективність для керівництва;
 • Забезпечувати лідерство в покращенні основних KPI щодо всіх регіонів PMI, визначаючи критичні питання та виконуючи спеціальний аналіз.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід розроблення KPI для відділів/співробітників, виведення універсального KPI;
 • Досвід продуктової аналітики в онлайн-продуктах;
 • Практичний досвід у фінансовому, інвестиційному аналізі або управлінському консультуванні;
 • Досвід роботи з інструментами бізнес-аналітики та візуалізації (Power BI, Tableau тощо);
 • Сильні навички критичного мислення (здатність об’єктивно аналізувати дані, застосовувати логічне мислення та пропонувати рішення, орієнтуючись на довгострокову перспективу);
 • Сильні навички кількісного, фінансового моделювання та аналізу відхилень (робота з великими наборами даних для надання аналітичної підтримки всім аспектам бізнесу);
 • Англійська мова вище середнього є обов’язковою.

Бажані навички та особисті якості:

 • Глибоке знання управління даними та SQL для обробки даних буде перевагою;
 • Знання Python (NumPy, pandas, scikit-learn тощо) та досвід роботи з технологіями великих даних та алгоритмами ML також буде перевагою;
 • Налаштованість на результат, продуктивність, якість роботи;
 • Підхід до прийняття рішень на основі даних затьмарює всі інші;
 • Пристрасть до спорту та ігор.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Be responsible for developing a strong understanding of our performance across all our activities, and to develop and implement a repeatable process for monitoring and report to the TOP management;
 • Partner closely with several cross-functional teams, including product, engineering, and data analysts to ensure high quality experience for users across our products;
 • Execute and deliver on key analyses including multiple types of regional data analysis, competitive analysis, financial modeling, and scenario planning related to the company’s strategy;
 • Apply expertise in quantitative analysis, data collecting, and data visualization to see beyond the numbers and pull insights to help identify trends and opportunities to drive growth of product and business;
 • Responsible for the analysis of business problems to identify the root causes and recommend corrective actions;
 • Provide documentation for identified problems, definitions, and procedures for solving them;
 • Responsible for developing business presentations for management;
 • Regularly monitor business performance and generate performance reports to management;
 • Provide leadership in the improvement of the main KPI’s about all PMI regions by identifying critical questions and performing ad-hoc analyses.

Essential skills and experience:

 • 2+ years of hands-on experience in financial, investment analysis, or management consulting;
 • Experience with business intelligence and visualization tools (Power BI, Tableau, etc.);
 • Excellent verbal and written communication skills to clearly articulate the insights from findings to management and relevant stakeholders;
 • Strong critical thinking skills (capacity to analyze data objectively, apply logical thought and proffering solutions, taking a long-term perspective);
 • Strong quantitative, financial modeling, and variance analysis skills (work with large data sets to provide analytical support to all aspects of the business);
 • Upper-intermediate English is a must.

Desirable skills and personal features:

 • Advanced knowledge of data management and SQL for data manipulation will be an advantage;
 • Knowledge of Python (NumPy, pandas, scikit-learn, etc.) and experience with big data technologies and ML Algorithms will also be an advantage;
 • Result-driven, high-performing, high-quality work attitude;
 • Data-driven decision-making approach overshadows every other;
 • Passion for sports and gaming.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Evacuation support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.