PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 листопада 2022

Digital Marketing Manager (LPO/CRO) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Створювати стратегії оптимізації переходів до сторінки реєстрації, використовуючи як якісні (оцінки сторінок, принципи UX дизайну, огляди), так і кількісні (аналіз джерела трафіку, інструменти веб-аналітики) джерела;
 • Створювати гіпотези щодо вдосконалення цільової сторінки (landing page) і CR, використовуючи дані ваших власних досліджень та ідеї команди;
 • Пиcaти плани експериментів, визначaти якісні показники та розробляти тести;
 • Ініціювати та контролювати A/B-тести, використовуючи свої знання статистики та каналів цифрового маркетингу;
 • Координyвати та співпрацювати з колегами з маркетингу, продуктy, бізнес-аналізу та дизайну;
 • Аналізyвати результати та визначати успіхи, невдачі та тенденції та ефективно повідомляти про ці висновки командам;
 • Покращyвати ефективність поточних цільових сторінок.

Необхідний професійний досвід:

 • Доведений досвід у перевірці гіпотез і зростанні маркетингової воронки та коефіцієнтів конверсії цільових сторінок;
 • Досвід A/B тестування та розуміння його статистики;
 • Знання найкращих практик LPO, CRO та UX;
 • Досвід управління міжфункціональними командами буде плюсом.

Бажані навички та особисті якості:

 • Рівень англійської не нижче Upper-Intermediate;
 • Хороші комунікативні навички та вміння будувати відносини з ключовими зацікавленими сторонами;
 • Глибоке знання каналів цифрового маркетингу;
 • Хороші навички маркетингової аналітики.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Create conversion optimization strategies up to the registration page using both qualitative (page evaluations, UX design principles, reviews) and quantitative (traffic source analysis, web analytics tools) sources;
 • Create hypotheses on LP and CR improvement using insights from your own research and ideas from the team;
 • Write experiment plans, determine valuable metrics and design meaningful tests that add value and insights;
 • Initiate and supervise A/B tests using your knowledge of statistics and knowledge of digital marketing channels;
 • Coordinate and collaborate with colleagues in Marketing, Product, BI and Design;
 • Analyze results and identify successes, failures and trends, and effectively communicate these findings to teams;
 • Improve current landing pages performance.

Essential professional experience:

 • Proven track record in testing hypotheses and growing marketing funnel and landing pages conversion rates;
 • Experience in A/B testing and understanding of A/B testing statistics;
 • Knowledge of LPO, CRO, and UX best practices;
 • Experience of managing cross-functional teams would be a plus.

Desirable skills and personal features:

 • English level at least Upper-Intermediate;
 • Good communication skills and the ability to build relationships with key stakeholders;
 • Deep knowledge of digital marketing channels;
 • Good marketing analytics skills.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.