Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
9 серпня 2022

Senior Web Analyst for Sport Team (вакансія неактивна)

Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Брати участь у формуванні та підтримці системи Web/App analytics;
— Розробляти технічну документацію та контролювати її виконання;
— Перевіряти поточні дані і займатись розробкою системи моніторингу якості;
— Консультувати команду щодо доступних аналітичних продуктів та інструментів;
— Розробляти моделі даних, брати участь в інтерпретації даних і шукати відповіді на запитання;
— Синхронізувати продуктову та маркетингову аналітику;
— Підтримувати систему управління аналітичної бази знань в компанії та її накопичення.

Необхідний професійний досвід:

— Великий досвід роботи з інструментами Google Analytical (GTM, GA, GA4);
— Досвід роботи з аналітикою застосунків Firebase, Appsflyer;
— Досвід роботи з базами даних Google BigQuery, AWS Redshift;
— Володіння SQL на високому рівні;
— Базове володіння JavaScript;
— Досвід роботи з інструментом Tableau BI;
— Досвід налаштування та аналізу A/B тестів за допомогою Google Optimize.

Бажані навички:

— Знання Python/R;
— Досвід роботи з Gitlab;
— Базове розуміння процесів ETL, ELT;
— Досвід роботи з системами Airflow, Cloudflare і CRM.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Participate in the formation and support of the Web/App analytics system;
— Develop technical specifications and control their implementation;
— Validate current data and development of a quality monitoring system;
— Consult the team on the available analytical products and tools;
— Develop data models, participate in data interpretation, and search for answers to questions;
— Synchronize product and marketing analytics;
— Maintain the analytical knowledge management system in the company, and accumulation of knowledge.

Essential professional experience:

— Broad experience with Google Analytical tools (GTM, GA, GA4);
— Experience with app analytics Firebase, Appsflyer;
— Experience with Google BigQuery databases, AWS Redshift;
— Good knowledge of SQL;
— Basic JavaScript knowledge;
— Experience with the Tableau BI tool;
— Setting up and analyzing A/B tests using Google Optimize.

Desirable skills and personal features:

— Knowledge of Python/R;
— Experience with Gitlab;
— Basic understanding of ETL, ELT processes;
— Experience with Airflow, Cloudflare systems, and CRM Systems.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.