27 березня 2024

Product Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Відстежувати діяльність конкурентів і проводити дослідження їхніх продуктів, які потенційно можуть допомогти впровадити передові технології для методів виставлення рахунків для різних ринків;
 • Моніторити існуючі ринкові тенденції для впровадження нових функцій у власну платіжну технічну платформу;
 • Працювати з командою розробників, щоб перетворити бізнес-вимоги на чіткі історії для користувачів і технічні характеристики;
 • Співпрацювати з командами UX/UI для розробки зручних для користувача інтерфейсів, які сприяють взаємодії та простоті використання;
 • Відстежувати показники продуктивності та знаходити сильні та слабкі сторони;
 • Надавати зацікавленим сторонам оновлену інформацію про дорожню карту продукту, удосконалення функцій, проблемні точки та показники ефективності;
 • Аналізувати шлях клієнта, щоб визначити області для вдосконалення продукту;
 • Створювати нові функції технічної платформи/адміністратора, модулів, дорожньої карти продукту та резерву;
 • Розробляти стратегії та ініціативи для оптимізації взаємодії з користувачем, підвищення задоволеності користувачів і стимулювання довгострокової взаємодії;
 • Розробляти і впроваджувати чітку стратегію продукту для компонентів платіжної платформи, узгоджуючи її з загальними цілями та завданнями.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 4+ роки досвіду роботи в комерційних проектах на посаді Product Manager;
 • Досвід розробки UX/UI та бекенд-логіки;
 • Досвід роботи з Jira, Confluence;
 • Знання аналітики даних, продуктів і бізнес-метрик для вимірювання KPI обробки платежів;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate (письмово та розмовно).

Ми цінуємо:

 • Відмінні презентаційні та комунікативні навички;
 • Орієнтованість на результат;
 • Вміння вести за собою людей;
 • Ініціативність, самомотивованість, організованість;
 • Увагу до дрібниць.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Monitor competitors’ activity & provide research on their products which potentially helps to implement advanced technologies for billing methods for different markets;
 • Monitor existing market trends to implement new features into own Payment Tech Platform;
 • Work with the development team to translate business requirements into clear user stories and technical specifications;
 • Collaborate with UX/UI teams to design user-friendly interfaces that promote engagement and ease of use;
 • Track performance metrics and find points of strengths and weaknesses;
 • Provide updates to stakeholders on the product roadmap, feature enhancements, pain points, and performance metrics;
 • Analyze the customer journey to identify areas for improvement in the product;
 • Create new Tech Platform/Admin features, modules, product roadmap & backlog;
 • Develop strategies and initiatives to optimize the user experience, increase user satisfaction, and drive long-term engagement;
 • Develop and implement a clear product strategy for the Payment Platform components, aligning it with its overall goals and objectives.

We need your professional experience:

 • 4+ years of experience in commercial projects as a Product Manager;
 • Knowledge of data analytics, product, and business metrics to measure payment processing KPIs;
 • Experience with UX/UI and backend logic development;
 • Experience with Jira, Confluence;
 • At least Upper-Intermediate level of English (written and spoken).

We appreciate if you have those personal features:

 • Excellent presentation and communication skills;
 • Initiative, self-motivated, organized;
 • Result-driven;
 • Ability to lead people;
 • Attention to detail.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.