26 лютого 2024

Junior CRM Manager (Africa) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Створювати, розробляти та оптимізувати комунікаційні канали (Email/SMS/Push), а також тригеровані та промо розсилки;
 • Працювати як зі спортивними, так і з казино пропозиціями з фокусом на казино;
 • Керувати тестами для різних аудиторій та запускати експерименти для виявлення найефективніших пропозицій для покращення KPI;
 • Керувати комунікаціями на сайті;
 • Керувати щомісячним дослідженням конкурентів;
 • Створювати завдання для команди дизайну та контенту і підтримувати їх готовність;
 • Брати участь у розробці та вдосконаленні загальної маркетингової стратегії для регіону.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Принаймні 0.5 року досвіду в CRM-маркетингу;
 • Досвід роботи з A/B-тестуванням буде плюсом;
 • Знання у сфері спорту та/або ставок буде плюсом;
 • Досвід роботи з постачальниками електронної пошти, CRM-системами та автоматизацією кампаній;
 • Рівень англійської — Intermediate або вище.

Ми цінуємо:

 • Відмінні навички у тайм — менеджменті;
 • Постійне бажання розвивати нові ідеї та можливості;
 • Стратегічне мислення та вирішення конфліктів.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Create, develop, and optimize communication channels (Email/SMS/Push), as well as triggered and promo sends;
 • Work with both Sports and Casino offers with a focus on Casino;
 • Manage tests across multiple audiences and launch experiments to identify the most effective offers to improve KPIs;
 • Manage on-site communications;
 • Manage month-to-month competitors research;
 • Create tasks for the design and content team and maintain their readiness;
 • Participate in developing and improving a general marketing strategy for the region.

We need your professional experience:

 • At least 0.5 years of experience in CRM marketing;
 • Experience in A/B testing will be a plus;
 • Knowledge of sports and/or betting areas will be a plus;
 • Experience in working with email service providers, CRM systems, and campaign automation;
 • English level — Intermediate or higher.

We appreciate if you have those personal features:

 • Excellent time management skills;
 • A constant desire to develop new ideas and opportunities;
 • Strategic thinking and conflict resolution.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities.