26 лютого 2024

Marketing Sponsorship Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:
— Досліджувати та налагоджувати зв’язки з потенційними новими спонсорами та партнерствами для зміцнення позицій бренду;
— Підтримувати відмінні відносини з існуючими партнерами для забезпечення високого рівня виконання спонсорських контрактів;
— Вести переговори, наглядати за комунікацією з партнерами;
— Робити аналіз спонсорської діяльності конкурентів;
— Планувати та розвивати спонсорського компоненту в соціальних мережах, цифрових та загальних ЗМІ;
— Проводити оцінку спонсорських пропозицій (TV, Digital, OOH, Radio, OTT, PR, знаменитості, події, конференції тощо);
Ініціювати виконання та контроль результатів на основі партнерської угоди (онлайн або офлайн заходи, M&G, прес-конференції, зйомки, інтерв’ю тощо);
— Робити оцінку ефективності спонсорських контрактів та повернення інвестицій;
— Координувати звіти та пост-аналіз спонсорських заходів;
— Планувати та відстежувати бюджет;
— Співпрацювати з іншими командами.

Нам потрібен твій професійний досвід:
— 3+ роки досвіду роботи на аналогічній або схожій посаді;
— Англійська мова: Advanced або вище;
— Великий досвід ведення переговорів щодо прав, розвитку бізнесу, роботи з великими клієнтами та бренд-менеджменту;
— Знання Office 365 (PowerPoint, Excel тощо), Jira, Tableau.

Ми цінуємо:
— Самостійність, відповідальність;
— Багатозадачність та вміння вирішувати проблеми;
— Відмінні презентаційні навички для спонсорських пропозицій та звітів;
— Аналітичний склад розуму;
— Увага до деталей.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:
— GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність.
Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
— DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
— BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?
— Покриття податків;
— Медичне страхування та фінансова допомога;
— Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
— 100 % оплачувані лікарняні;
— Оплачувана відпустка;
— Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
— Бонусна система на основі OKR;
— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Корпоративи та тімбілдінги.
— Безкоштовні обіди в офісі.

English version

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:
— Research and network potential new sponsors and partnerships to strengthen brand positions;
— Maintain excellent relationships with existing partnerships to secure a high level of sponsorship contract delivery;
— Manage renewals and negotiations, overseeing communication with partners;
— Analyse of competitors’ sponsorship activities;
— Plan and develop the sponsor component of social media, digital media and general media;
— Work with sponsorship proposals (TV, Digital, OOH, Radio, OTT, PR, Celebrities, Events, Conferences, etc);
— Initiate of the execution and control of the deliverables based on the partnership deal (online or offline events, M&G, press conferences, shootings, interviews, etc.);
— Evaluate sponsorship contracts’ effectiveness and ROI;
— Coordinate reports and post-analysis of sponsorship events;
— Plan and track of the budget;
— Cooperate with other functions and teams.

We need your professional experience:
— 3+ years of experience in the same or similar position;
— English: Advanced or higher;
— Extensive experience in rights negotiation, business development, senior client handling and brand management;
— Extensive knowledge of Office 365 (PowerPoint, Excel, etc.), Jira, Tableau.

We appreciate if you have those personal features:
— Self-dependence, responsibility;
— Multitasking and trouble-solving skills;
— Excellent presentational skills for sponsorship proposals and reports;
— Analytical mindset;
— Attention to detail.

We are seeking those who align with our core values:
— GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
— DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
— BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:
— Tax coverage;
— Medical insurance & financial aid;
— Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
— 100 % paid sick leaves;
— Paid vacation;
— Annual salary review (based on performance);
— OKR-based bonus system;
— Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Corporate events and team-building activities;
— Free lunches at the office.