17 лютого 2024

VIP Training and QA Lead (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Керувати кожною точкою взаємодії співробітників із навчанням, розвитком і контролем якості в команді обслуговування;
 • Визначати можливості для якості та навчання в команді, переглядаючи й аналізуючи тенденції надання послуг і результати тестування навчання під час коучинга;
 • Переконуватися, що програми навчання та забезпечення якості відповідають потребам бізнесу;
 • Забезпечувати наявність високоякісної звітності відповідно до вимог бізнесу;
 • Нести відповідальність за делівері процесів шляхом постійного зв’язку з продуктовою командою для вдосконалення продуктів і процедурних знань команди за допомогою інструктажу та сценаріїв навчання;
 • Розробляти та запроваджувати процес забезпечення якості VIP-операцій, стандарт і структуру разом з керівником VIP депаратаменту;
 • Переконуватися, що всі аудиторські перевірки є узгодженими за допомогою калібрування та зворотного зв’язку.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Від 3 років досвіду у тренінг менеджменті і контролі якості в iGaming або ігровому середовищі;
 • 2+ роки досвіду роботи з персоналом;
 • Вільне володіння англійською мовою, письмово та розмовно;
 • Досвід роботи з інструментами та системами моніторингу якості;
 • Глибоке знання та використання Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.

Ми цінуємо:

 • Відмінні комунікативні та лідерські навички;
 • Сильні планові, аналітичні та організаційні здібності;
 • Ентузіазм і мотивацію, особливо в складних ситуаціях;
 • Надійність із твердою трудовою етикою.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність.Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Manage every touchpoint of the employee learning, development, and quality control journey throughout the service team;
 • Identify quality and learning opportunities within the team by reviewing and analyzing service trends and training test outcomes when coaching;
 • Ensure the Training and Quality Assurance Programs align with business needs;
 • Ensure high-standard reporting is in place as required by the business;
 • Be accountable for the delivery, through constantly liaising with the product team to improve product and procedural knowledge of the team with coaching and learning scenarios;
 • Develop and deliver the VIP Operations Quality Assurance process, standard and framework together with the Head of VIP;
 • Ensure that all audit reviews are consistent through calibration and feedback.

We need your professional experience:

 • At least 3 years of Training Management and QA Management experience in an iGaming or gaming environment is required;
 • 2+ years of experience in People Management;
 • Fluent level of English, written and spoken;
 • Experience with quality monitoring tools and systems;
 • Experience in online gaming industry;
 • Strong knowledge and use of Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.

We appreciate if you have those personal features:

 • Excellent communication and leadership skills;
 • Strong planning, analytical and organizational capabilities;
 • Enthusiastic and motivated especially in challenging situations;
 • Reliable with a strong work ethic.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget, which allows visiting paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities.