29 листопада 2023

SIEM Engineer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Брати участь у впровадженні, розвитку та адмініструванні SIEM;
 • Розробляти, впроваджувати, переглядати та налаштовувати виявлення подій в SOC;
 • Моніторити, оптимізовувати та відповідати за планування потужності SIEM;
 • Впроваджувати та підтримувати різноманітні джерела даних, включаючи різні журнали ОС, пристроїв та додатків;
 • Проектувати та змінювати звіти, панелі та візуалізації для підтримки завдань SOC;
 • Вирішувати складні проблеми інтеграції та проблеми конфігурації;
 • Створювати технічну документацію щодо інженерних завдань (впровадження інструментів, документи процесів тощо).

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 6+ років досвіду в галузі ІТ, включаючи 2+ роки конфігурування, розгортання та налаштування SIEM;
 • Глибоке розуміння архітектури SIEM, компонентів на місці та впровадження даних;
 • Здатність створювати панелі, звіти та виявлення подій;
 • Розуміння системних журналів та інших структурованих та неструктурованих даних;
 • Ефективні навички усної та письмової комунікації, включаючи здатність описувати суто технічні концепції нетехнічними термінами;
 • Розуміння місії SOC та того, як інженерія SIEM підтримує загальну роботу команди.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Participate in the implementation, development and administration of SIEM;
 • Develop, implement, review, and tune SOC detection content;
 • Monitor, optimize, and be responsible for capacity plan of SIEM;
 • Onboard and maintain a wide variety of data sources including various OS, appliance, and application logs;
 • Design and modify reports, dashboards, and visualizations to support the SOC’s mission;
 • Troubleshoot/solve complex integration challenges and configuration issues;
 • Create technical documentation of engineering tasks (tool onboarding, process documents, etc).

We need your professional experience:

 • 6+ years of IT experience with 2+ years of configuring, deploying, and customizing a SIEM;
 • Strong understanding of SIEM architecture, on-prem components, and data ingestion;
 • Ability to create dashboards, reports, and detection content;
  Understanding of System Log Files and other structured and non-structured data;
 • Effective verbal and written communication skills, including the ability to describe highly technical concepts in non-technical terms;
 • Understanding of the SOC’s mission and how SIEM engineering supports the overall team.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget, which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.