21 березня 2024

Senior .NET Developer (вакансія неактивна)

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Відповідати за серверну розробку продукту з використанням .NET Core 3.1/.NET 6-7, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Microsoft Orleans, Docker;
 • Брати участь у розвитку інфраструктури продукту.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 5+ років досвіду роботи в стеку .NET;
 • Знання .NET Core і ASP.NET Core, з досвідом комерційної розробки;
 • Знання дизайну програмного забезпечення: SOLID, OOD, шаблони проектування;
 • Парадигми розподілених додатків;
 • Досвід роботи в середовищі Agile;
 • Досвід роботи з Kafka;
 • Досвід роботи з Elasticsearch, Aerospike, PostgreSQL, Redis;
 • Досвід написання мікросервісів та використання мікросервісної архітектури;
 • Досвід роботи з CI, UnitTests, Integration Tests; Знання SQL, NoSQL.

Ми цінуємо:

 • Хороші комунікативні навички;
 • Вирішення проблем і критичне мислення.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;


English version

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Be responsible for server-side development of a product using .NET Core 3.1/.NET 6-7, ASP.NET Core (Web API)/EntityFramework Core, Redis, Kafka, PostgreSQL, Elasticsearch, Microsoft Orleans, Docker;
 • Participate in product infrastructure development.

We need your professional experience:

 • 5+ years of experience in .NET stack;
 • Knowledge of .NET Core and ASP.NET Core, with commercial development experience;
 • Software Design knowledge: SOLID, OOD, Design patterns;
 • Distributed application paradigms;
 • Work experience in Agile environment;
 • Work experience with Kafka;
 • Work experience with Elasticsearch, Aerospike, PostgreSQL, Redis;
 • Experience in writing microservices and using microservice architecture;
 • Experience with CI, UnitTests, Integration Tests; SQL, NoSQL knowledge.

We appreciate if you have those personal features:

 • Good communication skills;
 • Problem-solving and critical thinking.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget, which allows visiting paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities.