27 вересня 2023

Facebook Media Buyer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Вести щоденний моніторинг кампанії та звітності;
 • Нести відповідальність за нові бізнес-можливості на основі ефективності придбання;
 • Аналізуати кампанії, звітувати про результати ROI та розробляти стратегії для просування;
 • Вести переговори та завершувати угоди відповідно до контрактних принципів і політики компанії;
 • Розробляти ефективні стратегії закупівлі медіа;
 • Брати участь у медіаплануванні для визначення цільової аудиторії та створення ефективних кампаній.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід ведення платних рекламних кампаній від 3 років (Facebook обов’язково; інші джерела трафіку — буде плюсом).
 • Глибоке розуміння та досвід використання Meta Business Manager;
 • Досвід у просуванні брендів, у цифрових/соцмережах, у казино та спортивній вертикалі;
 • Сильні аналітичні навички та здатність візуалізувати та звітувати про ефективність кампанії, аналітику, показники аудиторії;
 • Розуміння інструментів даних.

Ми цінуємо:

 • Відмінні навички тайм менеджменту;
 • Постійне бажання розвивати нові ідеї та можливості;
 • Навички ведення переговорів та вирішення проблем.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Сonduct daily campaign monitoring and reporting;
 • Be responsible for new business opportunities based on the acquisition’s performance;
 • Analyze campaigns, report ROI results and devise strategies to move forward;
 • Negotiate and finalize deals in accordance with the company’s contract guidelines and policies;
 • Develop effective media buying strategies;
 • Participate in media planning to identify target audiences and craft effective campaigns.

We need your professional experience:

 • 3+ years experience running paid ad campaigns (Facebook is mandatory; other traffic sources — will be a plus).
 • Strong understanding and experience using Meta Business Manager in particular;
 • Experience in brand promotions, digital/social media, casino and sports vertical;
 • Strong analytics skills and the ability to visualize and report on campaign performance, analytics, audience metrics and data;
 • Understanding of Data tools.

We appreciate those skills and personal features:

 • Excellent time management skills;
 • A constant desire to develop new ideas and opportunities;
 • Negotiation and problem-solving skills.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.