26 вересня 2023

Marketing Data Analyst (вакансія неактивна)

віддалено

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:
— Формулювати бізнес-вимоги до аналітичних рішень, визначати метрики вимірювання, обирати відповідну статистичну методологію, оцінювати ефективність моделі/кампанії та створювати презентаційні звіти;
— Розробляти інноваційні звіти та інформаційні панелі, які дозволяють легко зрозуміти маркетингову ефективність з першого погляду;
— Визначати проблеми та можливості за допомогою аналізу даних та допомагати командам у розробці стратегічних рішень;
— Рекомендувати ідеї для оптимізації або підвищення ефективності роботи;
— Cпівпрацювати з маркетинговим, фінансовим, продуктовим та аналітичним відділами для надання регулярних оновлень щодо ефективності всіх маркетингових каналів, що впливають на конвеєр залучення клієнтів та їхній внесок у дохід.

Нам потрібен твій професійний досвід:
— 2+ роки досвіду роботи маркетинговим аналітиком;
— Досвід роботи з Tableau та/або BI (Power BI, Qlik Sense);
— 2+ роки практичного досвіду роботи з SQL;
— Відмінне знання Excel;
— Досвід роботи з Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
— Досвід роботи з AWS Glue, Athena, S3;
— Досвід роботи з GIT (буде плюсом);
— Хороша письмова та розмовна англійська (Intermediate +).

Ми цінуємо:
— Чудові аналітичні здібності та вміння вирішувати проблеми з пильною увагою до деталей;
— Відмінні комунікативні навички.

Що ми пропонуємо?
— Покриття податків;
— Медичне страхування та фінансова допомога;
— Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
— 100 % оплачувані лікарняні;
— Оплачувана відпустка;
— Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
— Бонусна система на основі OKR;
— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Корпоративи та тімбілдінги.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:
— Formulate business requirements into analytic solutions, define measurement metrics, select appropriate statistical methodology, evaluate model/campaign performance, and create presentation reports;
— Design innovative reporting and dashboards that make it easy to understand marketing performance at a glance;
— Identify problems and opportunities through data analysis and help support the teams in developing strategic solutions;
— Recommend ideas for optimization or improved efficiency in performance;
— Work closely across Marketing, Finance, Product, and Analytics to provide regular updates on the effectiveness of all marketing channels on acquisition pipeline and revenue contribution.

We need your professional experience:
— 2+ years of experience working as a marketing analyst;
— Advanced in Tableau and/or BI (Power BI, Qlik Sense);
— 2+ years of practical experience with SQL;
— Strong knowledge of Excel;
— Experience with Python (Pandas, Numpy, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, Statsmodels);
— Experience with AWS Glue, Athena, S3;
— Experience with GIT (will be a plus);
— Good written and spoken English (Intermediate +).

We appreciate those skills and personal features:
— Superior analytical and problem-solving abilities with keen attention to detail;
— Excellent communicative skills.

What we offer:
— Tax coverage;
— Medical insurance & financial aid;
— Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.)
— 100 % paid sick leaves;
— Paid vacation;
— Annual salary review (based on performance);
— OKR-based bonus system;
— Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Corporate events and team-building activities.