GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
15 лютого 2024

Head of Treasury (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр)

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:
— Розробляти та впроваджувати казначейські політики та процедури, забезпечувати дотримання фінансових нормативів, контролювати весь процес;
— Структурувати та управляти грошовими потоками для декількох юридичних осіб, включаючи операції всередині групи компаній та із зовнішніми контрагентами;
— Брати участь у відкритті та обслуговуванні банківських рахунків, електронних гаманців та інших фінансових інструментів по всьому світу;
— Організовувати безперебійний та надійний платіжний процес із зовнішньою командою казначейства;
— Оцінювати та узгоджувати умови та комісійні за транзакції з фінансовими установами;
— Співпрацювати з фінансовою командою для забезпечення точної звітності та звірки;
— Постійно переглядати та вдосконалювати казначейські операції з метою підвищення фінансової стабільності та зменшення ризиків;
— Інші ситуативні завдання.

Необхідний професійний досвід:
— Експертиза в управлінні казначейством та грошовими потоками;
— Відкриття банківських рахунків, обробка платежів, управління грошовими потоками;
— Глибокі знання різних фінансових інструментів і способів оплати, включаючи цифрові способи оплати та послуги грошових переказів;
— Розуміння фінансового законодавства та комплаєнс-вимог;
— Вища освіта (економіка, банківська справа, аудит);
— Вільне володіння українською/російською мовою;
— Володіння англійською мовою на рівні не нижче Upper-Intermediate.

Особисті якості:
— Організаторські здібності;
— Відмінні комунікативні навички для взаємодії з фінансовими установами та внутрішніми стейкхолдерами;
— Адаптивність;
— Дотримання конфіденційності;
— Вміння організувати ефективну роботу з командою на відстані.

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Декретна відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

About your key responsibilities and impact:
— Designing and implementing treasury policies and procedures, ensuring compliance with financial regulations, controlling the whole process;
— Structuring and managing cash flows for several legal entities, including operations within the group of companies and with external counterparties;
— Taking part in opening and maintaining bank accounts, e-wallets, and other financial instruments globally;
— Organising smooth and reliable payment process with an external team of treasures;
— Assessing and negotiating terms and conditions, and transaction fees with financial institutions;
— Collaborating with the finance team for accurate reporting and reconciliation;
— Continuously reviewing and improving treasury operations to enhance financial stability and mitigate risk;
— Other ad-hoc tasks.

Essential professional experience:
— Expertise in treasury and cash flow management;
— Opening of bank accounts, payments processing, cash flow management;
— In-depth knowledge of various financial instruments and payment methods, including digital payment methods and money transfer services;
— Understanding of financial regulations and compliance requirements;
— Higher education (economics, banking, audit);
— Native Ukrainian/Russian language skills;
— At least Upper-Intermediate English level.

Personal features:
— Organizational skills;
— Excellent communication skills to interact with financial institutions and internal stakeholders;
— Adaptability;
— Confidentiality;
— Ability to organize effective work with remote teams.

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.