GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry. We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry.
6 листопада 2023

Head of Casino Business Unit (вакансія неактивна)

Cyprus, Czech Republic, віддалено

GR8 Tech — це глобальна продуктова компанія, яка розробляє та забезпечує інноваційні, масштабовані платформи та бізнес-рішення для індустрії iGaming.

У нас величезний досвід: платформа GR8 Tech успішно обслуговує мільйони активних гравців і пропонує найкращі практики для розвитку та зростання індустрії розваг. Ми тут, щоб надати найкращі ігрові технології, щоб задовольнити ще більші амбіції!

Нами керує амбіція — у команді талановитих людей створити продукт, що перевершує очікування. Разом ми рухаємо світ iGaming вперед — приєднуйтесь!

У GR8 Tech ми шукаємо досвідченого та бізнес-орієнтованого менеджера з підприємницьким мисленням, який готовий очолити бізнес-підрозділ. На посаді Head of Casino BU ви будете відігравати центральну роль у забезпеченні зростання доходів за допомогою наших продуктів і рішень для грального бізнесу B2B.
На посаді Head of Casino ви будете відповідати за розвиток та управління нашим гральним бізнесом: стратегічне визначення продуктових пропозицій, управління командою, відповідальною за розробку продуктів, визначення цільових ринків та впровадження ефективних стратегій просування, маркетингу та продажів у співпраці з нашими відділами маркетингу та продажів.

Виклики цієї ролі:
— Ефективно позиціонувати та диференціювати гемблінг-пропозицію на конкурентному B2B-ринку;
— Сприяти зростанню доходів і максимізації прибутковості в сегменті B2B з поточними клієнтами та залученню нових клієнтів;
— Створювати та керувати високоефективною командою з розвитку технологій та бізнесу;
— Керувати складними контрактними переговорами з ключовими стейкхолдерами;
— Слідкувати за галузевими тенденціями та найкращими практиками, щоб забезпечити інноваційність та конкурентоспроможність нашої пропозиції.

Ми зійдемося, якщо ви:
— Сильний лідер з підприємницьким мисленням;
— Проактивна людина, яка не боїться брати на себе відповідальність;
— Вирішуєте проблеми за своєю природою;
— Розумієте, як правильно співпрацювати;
— Маєте сильні комунікаційні та переговорні навички.

Вплив на розвиток компанії та основні задачі:

Управління бізнес-підрозділом:
— Керувати командою професіоналів, відповідальних за розробку, вдосконалення та підтримку наших гемблінг-продуктів;
— Встановлювати чіткі очікування щодо продуктивності, забезпечувати зворотний зв’язок і підтримувати кар’єрний розвиток членів команди та відділу в цілому;
— Сприяти ефективній комунікації та координації всередині команди та між іншими відділами;
— Створювати сильну, стійку до збоїв організаційну структуру, яка не допускає «автобусних» факторів.

Досягнення бізнес-результатів та оптимізація продуктивності:
— Встановлювати амбітні цілі щодо доходів та керувати ініціативами, спрямованими на досягнення та перевиконання цих цілей;
— Відслідковувати прогрес у досягненні фінансових цілей та коригувати стратегії, якщо це необхідно для забезпечення успіху бізнесу;
— Здійснювати бюджетування, управління прибутком і збитками, оптимізацію витрат;
— Встановлювати та відстежувати ключові показники ефективності (KPI) для оцінки успіху нашого грального продукту.

Розробка продуктів і орієнтація на ринок:
— Сприяти постійному вдосконаленню наших азартних продуктів на основі зворотного зв’язку з ринком і галузевих тенденцій;
— Визначати та відстежувати ключові показники ефективності (KPI) для оцінки успіху наших азартних продуктів;
— Виявляти ключові цільові ринки для наших азартних пропозицій, враховуючи ринковий попит і конкурентне позиціонування, та визначати їхню пріоритетність;
— Тісно співпрацювати з командою для адаптації продуктів до конкретних потреб ринку, забезпечуючи їхній резонанс серед клієнтів.

Розширення можливостей маркетингу та продажів:
— Співпрацювати з відділом маркетингу для розробки ефективних стратегій просування та маркетингу наших гемблінг-продуктів;
— Спільно з відділом продажів визначати стратегії продажів, які ефективно доносять до потенційних клієнтів ціннісну пропозицію наших рішень для гемблінг-індустрії;
— Забезпечувати підтримку продажів за допомогою знань про продукти, навчання та залучення клієнтів.

Галузева експертиза та розвиток бізнесу:
— Бути в курсі останніх тенденцій, нормативних актів і подій у гральному B2B-секторі;
— Керувати контрактами та відносинами з ключовими постачальниками контенту та іншими постачальниками;
— Представляти компанію як галузевого експерта, беручи участь у конференціях і мережевих заходах.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років досвіду роботи в онлайн-бізнесі;
— 3+ років досвіду в управлінні ІТ-командами;
— 2+ роки досвіду в гемблінгу;
— Підтверджений досвід досягнення бізнес-результатів;
— Досвід управління великими складними проектами;
— Досвід керівництва розподіленими командами (50+ людей);
— Сильні навички управління конфліктами;
— Здатність паралельно справлятися з декількома ініціативами, ролями та обов’язками;
— Вільне володіння англійською та українською або російською мовами, як усною, так і письмовою.

Буде великим плюсом:
— Досвід роботи в B2B;
— Досвід роботи на керівних посадах;
— Експертиза в області азартних ігор B2C і B2B;
— Розуміння моделей розваг Slots/LiveCasino/TVGames;
— Хороші професійні зв’язки.

Локація: Hybrid remote або Варшава / Прага / Кіпр

Ми пропонуємо:

Benefits Cafeteria:
— Компенсація для занять спортом;
— Медичне страхування;
— Психологічна підтримка;
— Покриття домашнього офісу.

Work-life:
— Віддалена робота, компенсація коворкінгу;
— Бюджет по догляду за дитиною;
— Материнська відпустка;
— Батьківська відпустка;
— Додаткові 2 дні для сімейних заходів.

Наша культура GR8:
— Відкритий зворотній зв’язок та прозорі прямі комунікації;
— Зростання та розвиток: краще з кожним днем;
— Висока толерантність до експериментів та помилок;
— Підтримуюче дружнє середовище.GR8 Tech is a global product company that provides innovative, scalable platforms and business solutions for the iGaming industry.

We have а great experience: GR8 Tech platform successfully handles millions of active players and offers best practices to develop and grow in the gambling industry. We are here to provide great gaming tech to satisfy even greater ambition!

We develop complete tech coverage for gambling businesses worldwide, including iGaming platform solutions, consulting, integration, and long-lasting operation services.

At GR8 Tech, we are in search of an experienced and business-oriented manager with an entrepreneurship mindset who is ready to drive the business unit. As the Head of Casino BU, you will play a central role in driving revenue growth through our Gambling B2B products and solutions.
As the Head of the Casino, you will be responsible for leading the development and management of our Gambling business: the strategic determination of product offerings, managing a team responsible for product development, determining target markets, and the implementation of effective promotion, marketing, and sales strategies in collaboration with our marketing and sales departments.

We are driven by our ambition to make a great product with great people! Together we move the world of iGaming forward — join!

Challenges of this role:
— Effectively positioning and differentiating gambling B2B offering in a competitive B2B market;
— Driving revenue growth and maximizing profitability in the B2B segment with current clients and reaching new clients;
— Building and leading a high-performing technology and business development team;
— Navigating complex contract negotiations with key stakeholders;
— Keeping pace with industry trends and best practices to ensure our offering remains innovative and competitive.

It’s a match if you:
— Strong leader with an entrepreneurship mindset;
— Are proactive person who is not afraid of taking responsibility;
— Problem solver by nature;
— Understand how to properly collaborate;
— Have strong communication and negotiation skills.

About your key responsibilities and impact:

Business unit management:
— Leading and managing a team of professionals responsible for the development, enhancement, and — maintenance of our Gambling products;
— Setting clear performance expectations, providing feedback, and supporting career development for team members and the department overall;
— Facilitating effective communication and coordination within the team and across other departments;
— Building a strong, fault-tolerant organizational structure without bus factors.

Achieving Business Results and Performance Optimization:
— Setting ambitious revenue targets and leading initiatives to achieve and exceed these targets;
— Monitoring progress against financial goals and adjusting strategies as needed to ensure business success;
— Budgeting, PnL management, cost optimization;
— Establishing and tracking key performance indicators (KPIs) to evaluate the success of our Gambling product.

Product Development and Market targeting:
— Driving the continuous improvement of our Gambling products based on market feedback and industry trends;
— Establishing and tracking key performance indicators (KPIs) to evaluate the success of our Gambling products;
— Identifying and prioritizing key target markets for our Gambling offerings, considering market demand and competitive positioning;
— Working closely with the team to tailor products to specific market needs, ensuring they resonate with clients.

Empowering Marketing and Sales:
— Collaborating with the marketing department to develop effective promotion and marketing strategies for our Gambling products;
— Partnering with the sales team to define sales strategies that effectively communicate the value proposition of our Gambling solutions to potential clients;
— Providing sales support through product knowledge, training, and client engagement.

Industry Expertise and Business Development:
— Staying informed about the latest trends, regulations, and developments within the Gambling B2B sector;
— Managing contracts and relationships with key content providers and other suppliers;
— Representing the company as an industry expert through participation in conferences and networking events.

Essential professional experience:
— 5+ years experience in online tech business;
— 3+ experience in management IT teams;
— 2+ years experience in Gambling;
— Proven track record in achieving business results;
— Experience in managing large complex projects;
— Experience leading distributed teams (50+ people in total);
— Strong conflict management skills;
— Ability to handle multiple initiatives, roles, and responsibilities going in parallel;
— Fluent level of English and Ukrainian or Russian, both spoken and written.

Would be a strong plus:
— Experience in B2B;
— Executive positions background;
— Expertise in gambling B2C and B2B domains;
— Understanding of Slots/LiveCasino/TVGames entertainment models;
— Good professional network.

Location: Hybrid remote or Warsaw / Prague / Cyprus

What we offer:

Benefits Cafeteria:
— Sports compensation;
— Medical coverage;
— Psychological support;
— Home-office coverage.

Work-life:
— Remote work, Coworking compensation;
— Childcare budget;
— Maternity leave;
— Paternity leave;
— Additional 2 days for family events.

Our GR8 Culture:
— Open feedback and transparent direct communications;
— Growth and development: better every day;
— High tolerance to experiment and mistakes;
— Supportive friendly environment.