GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS (GBS) empowers businesses to realize their ambitions and unlock their growth potential by effectively addressing their operational requirements. The company specializes in various areas, including, but not limited to, recruitment, human resources, finance, IT support, legal assistance, and tax advisory services.
23 жовтня 2023

HR Business Partner (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), віддалено

GBS is the global ecosystem comprising independent teams that offer back-office services either individually or in collaboration to guide businesses through challenges.

We aim to help our clients to release their full potential by handling their operational needs.

We are looking for a talented HR Business Partner for the GBS team.

Your main responsibilities will be:

 • Support the development, and drive the achievement of the annual strategy taking into account business priorities and the global HR strategy;
 • Identify and build key talent segments and provide input to the workforce plan/staffing model;
 • Design and implementation of HR policies based on business needs;
 • Coordinate and facilitate talent management activities for one of our partners;
 • Consult business leaders on creating an efficient people management environment within the partner;
 • Provide input on business unit restructures and succession planning;
 • Together with managers onboard the fundamental talents and leaders;
 • Coach the Leadership team ensuring that they are delivering on their purpose and inspiring their teams;
 • Consult and organize various feedback sessions;
 • Deliver continuous organizational and productivity improvements;
 • Measure organizational health and lead appropriate employee engagement
 • Manage People Partners team;
 • Analyse HR data for one of our partners to identify risks and opportunities for improvement;
 • Guide leaders through HR services.

Essential professional experience:

 • 3+ years of experience in HRM/HRD/HRBP roles with a headcount of 200+;
 • Proven HR expertise in multiple HR disciplines and processes;
 • Proven experience in managing employee relations;
 • Good understanding of business operations and processes;
 • Proven ability to facilitate, persuade, influence, and build credibility with all levels and all functions;
 • Proven ability to understand strategic organizational issues and to influence key leaders and stakeholders for recommendations and alignment;
 • Analytical, interpretative, and decision-making skills;
 • Ability to prioritize and effectively manage between day-to-day requests and proactively drive a more strategic people agenda;
 • Experience in the IT industry will be a plus;
 • English — Upper-intermediate.

GBS — це глобальна екосистема, що складається з незалежних команд, які надають високоякісні послуги як індивідуально, так і у колаборації, щоб підтримувати бізнес під час викликів.

Наша мета — допомогти нашим клієнтам розкрити свій повний потенціал, вирішуючи їх операційні задачі та складнощі.

Вашими основними завданнями будуть:

 • Підтримка розвитку та стимулювання досягнення річної стратегії з урахуванням бізнес-пріоритетів та глобальної HR-стратегії;
 • Визначати та формувати ключові сегменти талантів і вносити дані до workforce plan/staffing model;
 • Розробка та впровадження кадрової політики на основі потреб бізнесу;
 • Координувати управління талантами для одного з наших партнерів;
 • Консультувати бізнес-лідерів щодо створення ефективного середовища people management;
 • Надання інформації щодо реструктуризації бізнес-підрозділів і планування;
 • Разом з менеджерами онбрдити ключові таланти і лідерів;
 • Тренувати команду лідерів, щоб вони досягали своєї мети та надихають свої команди;
 • Консультувати та організовувати різні сесії зворотного зв’язку;
 • Забезпечувати постійне вдосконалення організації та продуктивності;
 • Вимірювати стан організації та керувати належним залученням співробітників
 • Керувати командою People Partners;
 • Проаналізувати кадрові дані для одного з наших партнерів, щоб визначити ризики та можливості для вдосконалення;
 • Керувати лідерами через HR-служби.

Необхідний професійний досвід:

 • 3+ роки досвіду роботи на посадах HRM/HRD/HRBP із чисельністю понад 200 осіб;
 • Досвід роботи у багатьох дисциплінах і процесах управління персоналом;
 • Досвід в управлінні відносинами з працівниками;
 • Добре розуміння бізнес-операцій і процесів;
 • Здатність сприяти, переконувати, впливати та вибудовувати довіру на всіх рівнях і в усіх функціях;
 • Здатність розуміти стратегічні організаційні питання та впливати на ключових лідерів і зацікавлених сторін з метою надання рекомендацій і узгодження;
 • Орієнтація на пошук рішень, збалансована з фокусом на виконанні;
 • Аналітичні, інтерпретаційні навички та навички прийняття рішень;
 • Здатність визначати пріоритети та ефективно управляти між щоденними запитами та проактивно керувати більш стратегічним порядком денним для людей;
 • Досвід роботи в IT галузі буде плюсом;
 • Англійська — Upper-intermediate.