Energame is a management consultancy and an investment advisory firm specialized in online entertainment, encompassing areas of sports betting, gambling, cybersport, fantasy sports, IT platform solutions, and content production worldwide. Why us?
22 лютого 2024

Middle CRM Manager (вакансія неактивна)

за кордоном

Energame is a management consultancy and an investment advisory firm specialized in online entertainment, encompassing areas of sports betting, gambling, cybersport, fantasy sports, IT platform solutions, and content production worldwide.

The biggest advantage we bring, beyond our comprehensive expertise, includes 30 years of hands-on experience, a global network, and growth mindset.

We are looking for a talented Middle CRM Manager for one of our clients.

About the team: аt Risk.Inc, we are the mavericks of the gaming and wagering industry, where taking bold chances is our core philosophy. In an arena where digital entertainment and betting merge, we’re the trailblazers venturing into the unexplored. Our mission is to forge ahead with pioneering solutions that challenge the status quo. Our vision? To outpace the competition in seizing new markets and to perfect the art of swift and effective establishment in the international gaming sector. Dare to join Risk.Inc., and be part of the team reshaping the betting and gambling world. Embrace the chance to redefine industry standards and create your legacy with us.

Your main responsibilities will be:

 • Development and optimization of promotional, trigger and transactional communications;
 • Development of existing and search for new communication channels;
 • Work with metrics: Retention Rate, Reactivation Rate, MAU, DAU, Bonus Rate;
 • Audience segmentation: work with cohorts and user groups;
 • Setting up and launching promotional mechanics for different types of audiences;
 • Setting up and launching communications;
 • Formation and testing of hypotheses to improve company metrics;
 • Automation of successful tests;
 • Interaction with other departments of the company.

Essential professional experience:

 • 1+ years of CRM experience (gambling/betting);
 • High analytical skills;
 • Adaptability, responsibility, flexibility;
 • Readiness for high workload/dynamic work;
 • Knowledge and ability to navigate sports events.

We care about you:

 • Vacation: We prioritize your well-being. Our vacation policy offers 20 working days.
 • Sick Leave Allowance: Your health is our priority. In addition to our standard sick leave allowance, we also offer a flexible sick leave policy without paperwork. You can take up to 5 working days without the need for supporting documents.
 • Work-Life Balance: We offer adaptable work schedules, a hybrid remote setup allowing you to work flexibly from any location, direct communication with C-level executives, a collaborative, friendly, and skilled team environment. Additionally, we provide maternity and paternity leaves, sports activities, team-building initiatives, company engagement events, and gifts for special occasions.
 • Benefit Cafeteria: Tailor your benefits to meet your individual needs. We offer an annual budget to cover expenses, providing a range of compensation options including ports, medical insurance, dental coverage, psychotherapy services, a home office, and various other essential and beneficial services.
 • Learning & Development: Grow professionally with us. We allocate an annual budget for attending L&D courses of your choice. Moreover we have Key Talent Program for high potential employees.
 • Motivation Bonus System: Recognizing your performance is fundamental to our culture. To reward your dedicated work, we have a Motivation Bonus System in place for all our employees.
 • Charitable and social responsibility projects.

Join our ambitious team today!

Energame — це менеджмент компанія з управління активами і інвестиціями, що спеціалізується на онлайн-розвагах та охоплює сфери ставок на спорт, онлайн казино, кіберспорту, фентезі-спорту, рішень ІТ-платформ та виробництва контенту по всьому світу.

Крім нашої всебічної експертизи, найбільші переваги, які ми пропонуємо — це 30 років практичного досвіду, глобальну мережу та мислення заточене під зростання.

Ми шукаємо талановитого Middle CRM Manager для одного з наших клієнтів.

Про команду: у Risk.Inc ми — дослідники індустрії ігор і ставок, де сміливий ризик є нашою основною філософією. На арені, де цифрові розваги та ставки поєднуються, ми є першопрохідцями, які вирушають у незвідане. Наша місія полягає в тому, щоб рухатися вперед із новаторськими рішеннями, які кидають виклик статус-кво. Наше бачення? Щоб випередити конкуренцію в захопленні нових ринків і вдосконалити мистецтво швидкого та ефективного становлення в міжнародному ігровому секторі. Наважтеся приєднатися до Risk.Inc. і стати частиною команди, яка змінює світ ставок та азартних ігор. Скористайтеся шансом переосмислити галузеві стандарти та створіть свою спадщину разом з нами.

Вашими основними завданнями будуть:

 • Розробка та оптимізація рекламних, тригерних і транзакційних комунікацій;
 • Розвиток існуючих і пошук нових каналів зв’язку;
 • Робота з метриками: Retention Rate, Reactivation Rate, MAU, DAU, Bonus Rate;
 • Сегментація аудиторії: робота з когортами та групами користувачів;
 • Налаштування та запуск механізмів просування для різних типів аудиторій;
 • Налаштування та запуск комунікацій;
 • Формування та перевірка гіпотез для покращення показників компанії;
 • Автоматизація успішних тестів;
 • Взаємодія з іншими підрозділами компанії.

Необхідний професійний досвід:

 • 1+ рік досвіду CRM (азартні ігри/ставки);
 • Високі аналітичні здібності;
 • Адаптивність, відповідальність, гнучкість;
 • Готовність до високого навантаження/динамічної роботи;
 • Знання та вміння орієнтуватися в спортивних подіях.